Gegevens bescherming

 Privacy Statement CV installatie en montage Bert van Dijk

CV installatie en montage Bert van Dijk is een organisatie dat zich bezighoudt met allerlei “kleine Klussen” tot het aanleggen van complete installaties op het gebied van verwarmingsinstallaties, waterleiding, riolering, gasinstallaties, dakgoten en sanitair.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

CV installatie en montage Bert van Dijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

CV installatie en montage Bert van Dijk
Kapelstraat 92
5466 PD Veghel

Tel: 0413 341 006
Email: info@warmte-veghel.nl

VOOR WIE GELDT DIT PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen van wie CV installatie en montage Bert van Dijk persoonsgegevens verwerkt. Meer in het bijzonder betreft het de volgende categorieën:

 • (Potentiële) Klanten van CV installatie en montage Bert van Dijk
 • Leveranciers van CV installatie en montage Bert van Dijk
 • Personen met wie CV installatie en montage Bert van Dijk samenwerkt

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van lezers, klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uw persoonsgegevens worden door CV installatie en montage Bert van Dijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Communicatie over de verstrekte of te verstrekken opdracht
 • Het uitvoeren of het uitgeven van een opdracht
 • De afhandeling van de (financiële) administratie (bijv. facturatie)
 • Relatiebeheer (bijv. het versturen van een uitnodiging voor de jaarmarkt of  kerstkaarten)
 • Voor zover dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • Installatie gegevens CV ketel.


VERSTREKKING AAN DERDEN

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken (dit zal alleen het geval zijn indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hiervoor hebben verkregen of ten behoeve van de door u te verkrijgen garantie van de fabrikant voor de aan u geleverde installatie), kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van CV installatie en montage Bert van Dijk en dus op verzoek en conform instructie van ons handelt, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de wettelijke vereisten voldoet.


BEWAARTERMIJN

CV installatie en montage Bert van Dijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Na het verstrijken van de bewaartermijn, vindt zorgvuldige vernietiging plaats. Gegevens met betrekking tot financieel-administratieve doeleinden bewaren wij minimaal volgens de termijnen van de fiscale bewaarplicht.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens CV installatie en montage Bert van Dijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn gehouden tot een uiterst vertrouwelijke behandeling binnen het bereik van zijn/haar taakuitoefening.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

GEGEVENS BUITEN DE EU

Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan. Ook heeft u recht op intrekking van de eerder expliciet gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Stuur dan een mail naar info@warmte-veghel.nl of neem telefonisch contact met ons op. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

AANPASSINGEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Deze wijzigingen worden op onze website bekend gemaakt.

VRAGEN

Dat kan natuurlijk altijd. Neem gerust contact op:

CV installatie en montage Bert van Dijk
Kapelstraat 92
5466 PD Veghel

Tel:0413 341 006
E. info@warmte-veghel.nl